NBV - vertaalkeuzen die vragen oproepen

NBV Spreuken 8 : 22 en 23

NBV Spreuken 8 : 22 en 23 In Spreuken 8: 22 en 23 staat: Toen Hij zijn scheppingswerk begon schiep Hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt... In dit onderdeel wordt de wijsheid getekend als een persoon die heen wijst naar Christus In eerdere vertalingen wordt dit woord wijheid daarom met een hoofdletter geschreven. Echter spreekt de kerk uit in de geloofsbelijdenis van Nicea: .....En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen.............. In die van Athanasius staat het zo: De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht. Ook op dit punt faalt deze vertaling.
Lucas 2 : 51
Jozef en de NBV: Matteüs 1: 19
Jeremia 25:9, NBV, Laat hier de Bijbel zichzelf tegenspreken.
Huidvraat en zondebesef
Jeremia 37:12
Het reukofferaltaar NBV Hebr. 9:4
Hosea 4:6, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen
1 Petrus 3:19 - Naar de geesten gegaan
NBV Spreuken 8 : 22 en 23