Rond de kerstfeestviering

Maria en haar band met Levi

Als er nieuwe commentaren verschijnen, gaan predikanten ze gebruiken bij de voorbereiding van hun preken. Daar kan de gemeente baat bij hebben. Het kan ook kerkgangers in verwarring brengen.

Zo kun je de laatste jaren van predikanten vernemen dat Maria wel uit de stam van Levi afkomstig zal zijn geweest. Ze was immers familie van priester Zacharias. Bovendien was zelfs zijn vrouw Elisabet uit de dochters van Aaron; priesters stammen beslist uit Levi!

Waar komt die bewering vandaan? Ga je op zoek, dan vind je in het commentaar op Lucas van dr. Jakob van Bruggen (Uitg. Kok, Kampen 1993) op bladzijde 49 het volgende: ,,Wanneer Elisabet een verwante wordt genoemd, is de kans aanwezig dat Maria uit de stam van Levi afkomstig was.’’

Hoe kan dat? Maria is toch uit Juda?

Artikel 18 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis geeft helderheid:

,,Tegenover de ketterij van de wederdopers, die ontkennen dat Christus van zijn moeder de menselijke natuur aangenomen heeft, belijden wij daarom dat Hij deel gekregen heeft aan het vlees en bloed van Gods kinderen (Hebr. 2:14); dat Hij een vrucht van Davids lendenen is (Hand. 2:30), naar het vlees voortgekomen uit het geslacht van David (Rom. 1:3); vrucht van Maria?s schoot (Luc. 1:42); geboren uit een vrouw (Gal. 4:4); spruit van David (Jer. 33:15); scheut uit de wortel van IsaOI> (Jes. 11:1); gesproten uit Juda (Hebr. 7:14); wat het vlees betreft afkomstig uit de joden (Rom. 9:5); uit het nageslacht van Abraham6, omdat Hij dat heeft aangenomen en in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden met uitzondering van de zonde (Hebr. 2:16, 17; 4:15). Zo is Hij werkelijk onze Immanu묺 God met ons (Matt. 1:23).’’

In het derde hoofdstuk van Lucas is ook een geslachtsregister opgenomen. Zeer waarschijnlijk, zo zeggen uitleggers, zal dit van Maria zijn. Daarbij zou je in vers 23 de mededeling ‘een zoon, naar men meende, van Jozef’ even tussen haakjes kunnen zetten. Dan lees je: En Hij, Jezus, was, toen hij optrad, ongeveer dertig jaar, een (klein)zoon van Eli (Dat moet dan de vader geweest zijn van Maria), de zoon van Mattat, de zoon van… en even verder de zoon van Zerubbabel (de bekende afstammeling van David).

Lucas 3:23 (vertaling 1951) 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri…’’

PS . Je kunt via je vader familiebanden hebben, maar toch ook via je moeder!

Maria en haar band met Levi
Het kan ‘verkeren’, zei Bredero, de Kerstboom
Het kan ‘verkeren’, zei Bredero : De Kerstboom