Catechismusvertaling van dr. W. Verboom

Prof. dr. W. Verboom heeft de Heidelbergse Catechismus vertaald voor jongeren. Daartoe werd hij vooral ook gedreven omdat hij van jongeren hoorde dat ze struikelden over de archaïsche taal van de Heidelberger. Ik denk dat we blij en dankbaar moeten zijn met deze nieuwe publicatie. Ik heb een vraag bij een toevoeging over het volk Israël.

In het Nederlands Dagblad van 11 September worden vier extra vragen naar voren gebracht. Daaruit haal ik 54q aan: ,,Wat geloof je van het volk Israël?’’ Antwoord: ,,Israël is het volk van Gods verbond. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen maar door het geloof bij Israël ingelijfd. Eenmaal zal heel Israël zalig worden door het geloof in Jezus Christus (Romeinen 11:26).’‘ Fijn dat hier met nadruk uitkomt: de kerk is niet in plaats van Israël gekomen. Nee, door het geloof is de kerk bij Israël ingelijfd. Het zal misschien wel zo gezegd kunnen worden. Toch werd ik aan het denken gezet. Na het opslaan van Zondag 21 en 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis blijft er bij mij een vraag hangen. Daar staat: deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld…

Als je nu zegt dat die algemene kerk bij Israël is ingelijfd dan lijkt het om twee los van elkaar staande werkelijkheden te gaan die daarna een eenheid zijn gaan vormen.

Daarom is mijn vraag of je niet beter kunt zeggen: de nieuwtestamentische kerk is vanuit Israël verder gegroeid

In Romeinen 11:18 staat ,,...dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u’’.

Handelingen 1:15 spreekt al over een groep mensen van ongeveer 120 personen.

In psalm 87:4 zingen we inderdaad over de volken die geteld worden als in Israël ingelijfd. Maar de onberijmde tekst heeft het over Sion, Jeruzalem, de oudtestamentische kerk, Gods woning. Welk volk ook, het is hier geboren! Datzelfde Sion is het begin onzer jaartelling gepasseerd en we zingen nog: ,,Jeruzalem , dat ik bemin / Nu treden wij uw poorten in.’‘

Nog even dit: je zou ook nog kunnen vragen, of het wel belijnd genoeg gezegd is als er staat: Israël is het volk van Gods verbond.

Fijn om met elkaar over zulke dingen door te denken.

JWvD