Man-Vrouw

Man- Vrouw In 1 Kor. 11 : 3 staat: "Ik wil echter dat gij dit weet: het hoofd der vrouw is de man. en het hoofd van Christus is God.” Christus is dus het Hoofd van iedere man en niet alleen van de gehuwde mannen. Voordat de man mag horen dat hij geroepen is om hoofd van de vrouw te zijn, wordt hij op zijn plaats gezet onder zijn Hoofd Christus. Wie dat erkent, weet zich de plaats gewezen van hoofd der vrouw. Dat dit van groot gewicht is, blijkt uit: “en het hoofd van Christus is God". Op deze wijze verordent God de plaats van de man als hoofd van de vrouw. Dus... de vrouw en niet zijn vrouw? Zoëven zei ik reeds dat Christus nooit alleen Hoofd kan zijn van gehuwde mannen, maar opvallend is ook dat Paulus direct vervolgt met: het hoofd der vrouw is de man. Dat het over gehuwden zou gaan, kan men ook niet halen uit vs. 4- 16 van dit hoofdstuk. Immers in vs. 8-9 verwijst Paulus niet naar de instelling van het huwelijk, maar naar de schepping van man en vrouw. terwijl in vs. 14-15 de verschillen in haardracht ter sprake komen, bedoeld voor alle vrouwen. Men moet nu wel vaststellen dat het hier gaat over mannen en vrouwen in het algemeen en niet slechts over gehuwden. In heel 1 Korintiërs 11 wordt het huwelijk zelfs niet genoemd! Wat houdt nu dat hoofdschap in? Soms dat Christus niet óók Hoofd is van de vrouw? Natuurlijk dat ook. Maar het is Gods bedoeling geweest een zeer bepaalde orde te stellen, die wij zullen eerbíedigen. Tussen hoofd-zijn en dictatorschap is groot verschil. Hoofd-zijn is het geven van goede en wijze leiding vol liefde en verstand. Immers Christus, ons Hoofd, heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis en Zichzelf ontledigd in de gestalte van een dienstknecht. Zó is Hij eens te meer boven alle machten gesteld (vgl. Fil. 2 : 5-11). In Hem nu hebben engelen en mensen een heerlijk Hoofd. Bij Hem valt de spanning tussen gezag en vrijheid, tussen recht en liefde geheel weg. Zo zal de man hoofd zijn ten bate van de vrouw. Wat nu in het algemeen zo is volgens 1 Korintiërs 11, krijgt wel heel bijzonder vorm in het huwelijk. Zegt Ef. 5 : 22-23 niet, en nu gaat het over gehuwden: "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van de vrouw evenals Christus het hoofd zijner gemeente." De algemene regel wordt in het huwelijk intensiever en op heel bijzondere wijze tot ontplooiing gebracht. Binnen dat hoofd-zijn van de man heeft de vrouw eigen opdracht: (De voorganger vraagt aan de bruid:) N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeente, nu u N. tot uw man genomen hebt, hem in liefde te volgen, voor hem te zorgen en hem te helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Afkomstig uit mijn boekje : ‘In Zijn licht’ J.Wiskerke van Dooren