Artikelen

Prinsjesdag

Volk van Gods keuze – over uitverkiezing, Israël en de kerk.
Rond de kerstfeestviering
De Derde Tempel
Catechismusvertaling van dr. W. Verboom
Doopbediening in andere kerken
De schepping van de hemel
NBV - vertaalkeuzen die vragen oproepen
Dopen
Kan ik dat nu nog zingen?
Moeilijke bijbelteksten
Persoonlijke herinneringen
Vrijgemaakt-gerefomeerde gezangen
Geen Kerst
Vrouwenkiesrecht in de kerk 1975
De geesten in de gevangenis
Heidelbergian Children's Catechism (age 8- 10 years)
Huidvraat en zondebesef
De Decaloog
Mevr. Ozinga, de schepping en een preek
Over de schepping
Bestellen De Derde Tempel
Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Doopgedachtenis ritueel- doop-tattoo
Doopgedachtenis ritueel -tattoo
Doop van Johannes
Jozua 10: 12-14
Jozua 10: 12-14 vervolg: de Schrift legt zichzelf uit
Uitbeelding,Rechobot, schilderij Jacob Adriaensz. Backer
Uitbeelding, Rechobot, schilderij Jacob Adriaensz. Backer
Het ambt van diaken
Man-Vrouw
De plaats van de vrouw
Preken
Herkenning op de nieuwe aarde?
1 Korintiers 15: 29
Volk van Gods roeping (herzien 23-8-2012)
Nog eens Jozua 10:12-14
Commentaar uitleg Openb. 20
Joshua 10:12-14
Joshua 10:12-14 Continued: The Scriptures Clarify Themselves
Schepping , Hebreeën 11: 3
Waarom meisjes in Israël niet besneden werden.
Rouwdiensten
Zonde raakt uit beeld
Het Apostolicum
Vrouw-Ambt
He, jij daar ... Samen praten over Genesis 1 tot 3, deel 2
He, jij daar ... Samen praten over Genesis 1 tot 3, deel 1
Bidden - komen of zijn bij de Here
Tussen dood en opstanding van Christus
Waar blijven de ontijdig geborenen?
De Koran….ja, maar de Bijbel kan er ook wat van!
HET TALENWONDER EN DE VROUWELIJKE DOMINEE
Prinsjesdag
De neerdaling van Christus in de hel
Opnieuw nog een keer aandacht voor de vrouw in het ambt.
DODENHERDENKING 2020
Prinsjes dag De Koningsdag, 28 april, de verjaardag van Willem Alexander gaat aan de kerkdienst, die daarop volgt, niet voorbij. Het Wilhelmus wordt gezongen. De grond daarvoor zal voortvloeien uit het onderwijs dat de catechismus geeft bij het vijfde gebod: “ liefde en trouw bewijzen aan hen die over ons zijn gesteld.” Met Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, kunnen we de toespraak van de koning horen waarmee de nieuwe zitting van de wetgevende vergadering geopend wordt. De Staten Generaal Een voorstel: zou het niet belijdenisgetrouw kunnen zijn als in de kerkdienst die erop volgt artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen wordt met aansluitend gebed. Artikel 36: De taak van de overheid Wij geloven dat onze goede God om de verdorvenheid van het menselijk geslacht geboden heeft, dat er koningen, vorsten en overheden zullen zijn. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiervoor heeft Hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot bestraffing van de slechte en bescherming van de goede mensen ( Rom.13:4). Haar taak is niet alleen zorg dragen voor de openbare orde en daarover te waken, maar ook de heilige dienst van de kerk te beschermen, en te bevorderen dat het koninkrijk van Jezus Christus komt en Woord van het evangelie overal gepredikt wordt, zodat God door ieder geëerd en gediend wordt, zoals Hij in zijn Woord gebiedt. Verder is ieder, welke positie hij ook heeft , verplicht zich aan de overheid te onderwerpen, belasting te betalen, haar eer en eerbied te bewijzen, haar gehoorzaak te zijn in alles wat niet in strijd is met Gods Woord, en voor haar te bidden dat de Here haar bestuurt op al haar wegen, zodat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1Tim. 2:1,2) Waarop de gemeente zingt, het 14e vers van het Wilhelmus: (Liedboek: lied 411: 14) Oorlof mijn arme schapen Die zijt in grote nood, Uw herder zal niet slapen, Al zijt gij nu verstrooid! Tot God wilt u begeven! Zijn heilzaam woord neemt aan! Als vrome christen leven, ’t zal hier haast zijn gedaan